DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Jenő

Szociális tűzifa program

November 15-ig lehet pályázni

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a dunaszentpáli állandó lakóhellyel rendelkező személynek vagy családnak, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakonkénti vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,

b) egyszemélyes háztartása esetében jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg, továbbá lakása fával vagy részben fával fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 65 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, különösen ennek keretében lakásfenntartási támogatásra

jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

e) legalább két kiskorú gyermeket nevelő család;

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;

g) a közfoglalkoztatási programban résztvevő személy;

h) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.

(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(5) Nem jogosult támogatására az a személy, aki, vagy akinek a hozzátartozója erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos. 

(6) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2019. november 15-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(6) A kérelmekről, beleértve a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével meghatározott tűzifa mennyiséget is a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, az igénylések benyújtásának határidejét követő 8 napon belül.

(7) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás semmilyen címszóval nem kérhető.

(8) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. július 31-én hatályát veszti.

A PÁLYÁZATI ADATLAP INNEN LETÖLTHETŐ.