DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Stefánia, Jakab

Szociális tűzifa

2021. november 15-ig lehet igényelni

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben. 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a dunaszentpáli állandó lakóhellyel rendelkező személynek vagy családnak, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakonkénti vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,

b) egyszemélyes háztartása esetében jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át nem haladja meg, továbbá lakása fával vagy részben fával fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs. 

(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 65 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, különösen ennek keretében lakásfenntartási támogatásra

jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

e) legalább két kiskorú gyermeket nevelő család;

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;

g) a közfoglalkoztatási programban résztvevő személy;

h) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.

 (4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

 (5) Nem jogosult támogatására az a személy, aki, vagy akinek a hozzátartozója erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos. 

 (6) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2021. november 15-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

 (7) A kérelmekről, beleértve a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével meghatározott tűzifa mennyiséget is a képviselő-testület egyedi határozattal dönt legkésőbb 2021. december 15. napjáig.

 (8) A tűzifa házhozszállításáról az Önkormányzat legkésőbb 2022. február 15-ig térítésmentesen gondoskodik.

 (9) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás semmilyen címszóval nem kérhető.

 (10) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

 2. §

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. május 31-én hatályát veszti.

 

 

 

                          Csontos Attila                                             Kelemen Dóra

                            polgármester                                                           jegyző